Chi tiết tin
Quay lại

Tập huấn phòng cháy chữa cháy ngày 15/12/2016

Ngày 15/12/2016, 00:00
Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. - Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, trường Mầm non Lộc Hòa xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an

   

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN

NĂM HỌC: 2016-2017

 

- Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

- Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, trường Mầm non Lộc Hòa xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an toàn cụ thể như sau:

       Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và cá nhân Cán bộ công chức:

1- Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.

Hiệu Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong trường.

Tổ trưởng tổ văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ , phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

2- Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các  Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm.

3- Ban chấp hành công Đoàn tổ chức học tập, giáo dục  đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.

4- Cá nhân CBCC, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

Ngọc Hường